badanie słuchu

Czy badanie słuchu u dzieci pozwala określić przyczyny niepowodzeń szkolnych?

Problemy szkolne u dzieci na różnych etapach nauki mogą wynikać z zaburzeń rozwojowych niektórych funkcji poznawczych. Dla poprawnego rozumienia treści wypowiedzi oraz opanowania prawidłowej pisowni duże znaczenie ma słuch fonemowy. Aby określić jego aktualny poziom potrzebne są specjalistyczne badania diagnostyczne.

Czym jest słuch fonemowy?

Słuch fonemowy to zdolność do analizy i syntezy dźwięków mowy. Ta funkcja pozwala na prawidłowe rozpoznawanie i różnicowanie poszczególnych głosek. Dziecko z zaburzeniami słuchu fonemowego zamienia głoski dźwięczne na bezdźwięczne; np. b-p, g-k, d-t, w-f. Czasem myli też inne fonemy. Z tego powodu ma trudności z rozpoznawaniem podobnie brzmiących wyrazów. Co za tym idzie, nie jest w stanie poprawnie ich zapisać. Ten rodzaj słuchu wykształca się w trakcie rozwoju pod wpływem rozmaitych bodźców akustycznych. Dla celów diagnostycznych przeprowadza się badanie słuchu u dzieci, które mają wyraźne problemy z wymową i odzwierciedleniem graficznym wyrazów.

Jak sprawdza się słuch fonemowy?

Przede wszystkim należy stwierdzić, czy uczeń nie ma jakiegoś stopnia niedosłuchu w sensie fizycznym. Wada ta może być niezauważalna a jednak wpływa na całokształt percepcji słuchowej. Dlatego na początek przeprowadza się badanie słuchu u dzieci na specjalistycznym urządzeniu – audiometrze. Jeśli ta diagnoza nie wykazuje ubytków słuchu fizycznego, kontynuacją jest określenie stopnia rozwoju słuchu fonemowego. Służą do tego testy polegające na tym, że dziecko musi wskazać na obrazku przedmiot, którego nazwę usłyszy w nagraniu. Szczególnie są to wyrazy brzmiące podobnie np. bułka – półka, taczka- kaczka, budzik – bucik. Testy te charakteryzują się wysokim stopniem diagnostyczności.

Sprawdź również:

Jakie są wskazania do badań u dzieci starszych?

Jeśli pierwszych latach nauki szkolnej tego typu trudności nie zostaną skorygowane, w późniejszych okresach mogą się pojawić:

  • nieprawidłowe nawyki wymowy,
  • poważne zaburzenia o charakterze dysleksji,
  • problemy z rozumieniem ustnych poleceń w czasie lekcji,
  • trudności w nauce języka obcego.

W takich przypadkach przeprowadza się badanie słuchu u dzieci nawet z klas licealnych. Jeśli stwierdzi się fizyczny ubytek słuchu, potrzebny będzie aparat wzmacniający natężenie dźwięku. Określenie podłoża trudności w nauce jako zaburzenie słuchu fonemowego jest podstawą do podjęcia pracy w zakresie korekcji i reedukacji. W placówkach oświatowo-wychowawczych zajmują się tym terapeuci logopedyczni lub nauczyciele przygotowani do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.